Achtergrond foto van de stad

Die Leghende van het verlooren Vat

Den 12en January in het jaer des heeren 1807 ontplofte daer eene kruytschip aen den Steenschuur in Leyden. Den verwoestenden klap waer tot in Des Graeven Haeghe te hooren. Den ravaege waer van eene onthutsendt formaet: hout, steen ende vaeten vlooghen die lught in ende kwaemen honderden meeters verder needer. Soo viel eene vat met Schotschen whisky uyt den heemel needer voor den deur van Pieter Jansz, die deese in den wanorde schielyck den singhel oover rolde ende weldrae sijne kelder in. Niet dat hy daer ooyt oover sprack; het vat kwam pasch jaeren nae syn ooverlijden in het jaer des heeren 1815 tevoorschijnsch ende wierd door sijne naasaeten ghebotteldt ende bewaerdt. Teevensch vonden sij eene papiere met den volghende tekst:

“Omme U van de smaeck te vergewisse,

Koestert U die geheimenische.

Opdat den nieuwe koninghe die buit sich niet toe-eighenen sal,

Waertoe hij eerder reedsch beval.

Drinkt allen dusch in stilte op onschen Stadt,

Ende gheniet van wat U vindt in dit vat.”